Algemene voorwaarden

Reizen van OKRA & verkooppunt Algemeen zijn erkend door het ministerie van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest onder vergunningsnummer A7305 sinds 12 juli 2012. OKRA vzw past de reisvoorwaarden toe van de vzw Geschillencommissie Reizen die van toepassing zijn op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.


1. Deelname

OKRA is toegankelijk voor senioren die op eigen kracht aan de reis kunnen deelnemen. Personen die extra hulp en verzorging nodig hebben, verwijzen we graag door naar aanbieders van een aangepast vakantieaanbod, waaronder Samana. Personen die geen OKRA-lid zijn, kunnen deelnemen aan het reisaanbod mits betaling van een toeslag van 50 euro.

2. Inschrijving, voorschot en betaling

Inschrijven gebeurt met een volledig ingevulde en ondertekende bestelbon, of via de inschrijvingsprocedure zoals aangeboden via www.okra.be. De inschrijving is pas definitief na de ontvangst van het gevraagde voorschot. Je ontvangt hiervoor een reisbevestiging met een overschrijvingsformulier. 

Reischeques en waarde- of kortingsbonnen moeten samen met de bestelbon worden ingediend, zodat die bij de eindafrekening in mindering kunnen worden gebracht. Gebruik steeds je officiële naam en voornaam (zoals op de identiteitskaart). Onkosten als gevolg van het opgeven van een foute naam vallen ten laste van de deelnemer. Het voorschot bedraagt 25 procent van de totale reissom zoals vermeld in de reisbrochure en is te betalen binnen de acht dagen na ontvangst van de reisbevestiging. De betaling geldt als goedkeuring van het reiscontract.Indien je je aanvraag tot inschrijving niet schriftelijk annuleert binnen de 10 dagen na verzendingsdatum van de reisbevestiging, verbind je je hierdoor tot betaling van het voorschot en aanvaard je ook onze annuleringsvoorwaarden. Bij niet-betaling van het voorschot, binnen de twee weken na ontvangst van de reisbevestiging, behoudt OKRA zich het recht voor om eenzijdig de inschrijving te annuleren. Het saldo betaal je ten laatste acht weken voor vertrek. De betalingsdatum staat vermeld op de saldoafrekening die je bij reisbevestiging ontvangt. Bij inschrijving minder dan acht weken voor vertrek, betaal je onmiddellijk de volledige reissom. Na volledige betaling en ten laatste zeven dagen voor afreisdatum, ontvang je alle nuttige reisinformatie zoals: richtlijnen inzake vervoersregeling, info over het verblijf (logies), maaltijden, het reisprogramma, naam en contactgegevens van de reisbegeleider,...

3. Annuleren

Door de reiziger zelf: 

 • Indien je je inschrijving moet annuleren, moet je dat zo snel mogelijk laten weten aan het verkoopkantoor. Indien je door omstandigheden kort voor vertrek dient te annuleren, contacteer je ook het best de reisbegeleider.
 • bij annulering om een geldige reden meer dan 60 dagen voor afreis wordt de terugbetaling van de reeds betaalde bedragen voorzien, mits afhouding van een administratiekost van 30 euro per dossier (+ eventuele reeds doorgerekende annuleringskosten aan OKRA)
 • bij annulering om een geldige reden binnen een periode van 60 dagen voor afreis wordt terugbetaling geregeld via de annuleringsverzekering. Weliswaar enkel als de reden aanvaard wordt en de nodige attesten zijn voorgelegd.

Door OKRA-REIZEN:

 • Indien er onvoldoende reizigers zijn ingeschreven voor een bepaalde bestemming, eigent OKRA zich het recht toe de reis te annuleren. De deelnemers zullen daarvan minstens 15 dagen voor de vertrekdatum schriftelijk op de hoogte gebracht worden. Het reeds betaalde bedrag wordt volledig terugbetaald;
 • indien de annulering het gevolg is van overmacht - onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden - wordt het reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald
 • in beide gevallen kan je als reiziger geen aanspraak maken op schadeloosstelling.

4. Onvoorziene wijzigingen

Voor de aanvang van de reis:

 • Indien, vóór de aanvang van de reis, een van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, zal OKRA je zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte brengen en je inlichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij je door de OKRA voorgestelde wijziging aanvaardt
 • je dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, OKRA van je beslissing in kennis te stellen
 • zo je de wijziging aanvaardt, zal er een nieuw contract of een bijvoegsel bij jouw contract worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld
 • indien je de wijziging niet aanvaardt, mag je de toepassing vragen van artikel 11 van de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen.

Tijdens de reis:

 • Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt OKRA alle nodige maatregelen om je passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op voortzetting van de reis.

Algemeen:

 • Vermelde programma’s zijn onder voorbehoud van lichte wijzigingen;
 • beschrijving hotels en pakket all-inclusive zijn op basis van gekende info bij het uitschrijven van de reis. Dat kan mogelijk licht afwijken.

5. Vervoer

Het vervoer voor alle vakanties gebeurt per autocar en/of vliegtuig, tenzij anders vermeld. Sommige verkooppunten organiseren vervoer naar de luchthaven. Om de duur van de heen- en terugreis te beperken, wordt het aantal opstapplaatsen echter beperkt. Zie info per reis.

6. Verzekeringen

 • Gedurende de hele duur van de reis ben je verzekerd t.o.v. derden en van elkaar voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen (voor buitenlandse reizen aanvullend op tussenkomst MUTAS). Incluis waarborg rechtsbijstand. Voor alle reizen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, heeft OKRA een annuleringsverzekering afgesloten mits voldaan aan de eerder beschreven voorwaarden.
 • Verzekering afgesloten bij DVV, polis C15/0182.650/03-B
 • OKRA is aangesloten bij het garantiefonds DIB nv, Galileelaan 5, 1210 Brussel.
 • OKRA heeft een solvabiliteitsverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid reisorganisator.
 • Er is geen bagageverzekering afgesloten door OKRA tenzij anders vermeld.
 • De volledige reispolis kan worden ingekeken op verzoek,hier vind je de belangrijkste zaken op een rij.

Geldige redenen tot annulering zijn:

 • overlijden van de verzekerde, de partner of gezinslid
 • ziekte of ongeval van de verzekerde, de partner of gezinslid, waardoor de annulering of onderbreking van de reis medisch verantwoord is
 • overlijden of levensgevaar door ongeval of ziekte van een bloed- of aanverwant van de verzekerde tot en met de tweede graad
 • aanzienlijke materiële schade aan onroerend goed van de verzekerde, van die aard dat aanwezigheid vereist is om belangen te behartigen
 • onmisbare aanwezigheid van de verzekerde voor een dringende orgaantransplantatie (zowel als ontvanger of als donor) of een gerechtelijke procedure. Het dossier wordt slechts aanvaard indien een van de hiervoor vermelde gevallen die op het ogenblik van de inschrijving voor de reis niet voorzien waren, zich voordoet binnen de 60 dagen voor de geplande vertrekdatum. Bij vroegtijdige terugkeer wordt vergoeding tot maximaal 1000 euro voorzien, enkel indien er een geldige reden voor is.

7. Bagage

OKRA is in geen geval verantwoordelijk voor verlies van of schade aan je bagage. Het is ten strengste verboden voorwerpen die bij de douane moeten worden aangegeven, over de grenzen te smokkelen. In geval van overtreding wijst OKRA elke verantwoordelijkheid af.

8. Prijzen

In de aangekondigde en vermelde prijs is alles inbegrepen zoals vermeld. Niet-deelname aan een of andere activiteit of geen gebruik maken van voorzien vervoer naar luchthaven, geeft geen recht op terugbetaling. 

 • Btw is in de prijs inbegrepen.
 • Dranken aan tafel en dienstvergoeding personeel zijn nooit inbegrepen, tenzij vooraf anders vermeld.
 • De reissom kan tot 21 dagen voor vertrek worden herzien als gevolg van verhoging van wisselkoersen, brandstofkosten en taksen.
 • Als je aangesloten bent bij CM krijg je een korting van 15 euro mits het voorleggen van je aansluitingsbewijs (gele klever).

9. Klachtenbehandeling

OKRA onderschrijft de klachtenbehandeling voorzien in art.16 van de reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie. Indien een klacht ter plaatse niet werd opgelost of indien je onmogelijk de klacht tijdens de reis kon formuleren, dan vragen we deze klacht schriftelijk en binnen de acht dagen na verloop van de reis te richten tot: OKRA-REIZEN, PB 40, 1031 Schaarbeek.

10. Overige info

Bij inschrijving maak je een keuze uit verschillende kamertypes. Hou er rekening mee dat eenpersoonskamers slechts beperkt beschikbaar zijn en dat hiervoor ook bijna altijd een toeslag wordt aangerekend. Een kamergenoot zoeken is dus een aanrader.

Evaluatieformulier: elke deelnemer ontvangt een evaluatieformulier. Tevreden of toch enkele opmerkingen? We horen het graag van jou en sleutelen zo constant aan onze kwaliteit en service.

OKRA-reisbegeleiders: onze troef. Al onze reizen worden voorbereid en begeleid door opgeleide OKRA-begeleiders. Hun enthousiaste inzet is op vrijwillige basis. Dat verdient ons dankbaar respect.

Je gaat akkoord dat OKRA vzw je belangrijke berichten (onder meer aankondigingen die gerelateerd zijn aan de dienstverlening, administratieve e-mails en nieuwsbrieven) stuurt via e-mail en/of post.

De verstrekte (persoons)gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. OKRA vzw verwerkt en gebruikt ze uitsluitend voor volgende doeleinden: verstrekken van dienstverlening zoals omschreven in de algemene voorwaarden, verstrekken van informatie, direct marketing, studies, statistieken en/of marketingacties. OKRA vzw geeft nooit gegevens door aan bedrijven of instellingen buiten OKRA vzw zonder expliciete voorafgaande toestemming.